یکپارچه‎سازی فعالیت‎های اکتشافی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفت