شرکت ملی نفت ایران با محوریت مدیریت اکتشاف با پنج دانشگاه قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف امضاء کرد