فیلم مستند از میدان نام آوران، دومین مخزن بزرگ کشف شده در ایران