پیام تبریک مدیر محترم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به مناسبت روز اکتشاف