تبریک همکاران محترم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به مناسبت روز اکتشاف