رئیس اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف ابراز امیدواری کرد: اکتشاف‌های قابل توجه هیدروکربوری در پروژه دشت‌کوه