گزارش دکتر پیرویان از پروژه‌های جاری ژئوفیزیک و معرفی پروژه دشتکوه