برای اولین بار استفاده شد: گیج‌های درون چاهی و حمل کننده‌های (Gauge Carrier) ساخت داخل در چاه‌های اکتشافی