تدبیر و امید در صنعت نفت ایران؛ از افزایش تولید تا جنگ اقتصادی