قدردانی نمایند مجلس از انجام فعالیت‌های اکتشافی نفت در استان گلستان