ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای اکتشاف و تولیدهای ایرانی