مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب: ارزش ذخایر نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب افزایش یافت