احتمال برداشت از ذخیره‌سازی‌ها قیمت نفت را کاهش داد