لرزه نگاری دوبعدی در منطقه شور استان بوشهر آغاز گردید.