گزارش تصویری همایش روز پژوهش و فناوری در مدیریت اکتشاف