دیدار صمیمانه مدیر محترم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با همکاران اداره پژوهش