بازدید مدیر محترم اکتشاف از عملیات لرزه نگاری پروژه پانیذ و چاه اکتشافی نام آوران -1 واقع در استان خوزستان