تصاویری از دکل چاه نفتی تنکو بعد از نزول رحمت الهی