گزارش تصویری بازدید مدیرمحترم اکتشاف از انبارهای کوار-شیراز