آگهی و لیست اموال مزایده در تاریخ 17/ 12 / 00 واقع در «انبار ری» مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران