آیین دیدار نوروزی وزیر نفت با مدیران و کارکنان صنعت نفت برگزار شد