مراسم معارفه و تکریم رئیس حراست مدیریت اکتشاف برگزار شد