سخنگوی وزارت خارجه: سال ۱۴۰۰ در حوزه ارتقای تجارت نفتی و غیرنفتی نمره قابل قبولی داشتیم