ظرفیت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه افزایش می‌یابد