مهندس فکور: ۶ میدان ذخایر زیرزمینی در استان بوشهر توسعه می‌یابد