فروش میعانات گازی ذخیره شده ایران چند ماه آینده به پایان می رسد