امضا تفاهم‌نامه بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت