حضور مهندس فکور در کنفرانس خبری دکتر خجسته مهر- مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران