دیدار مهندس فکور با معاون اول سفیر تاجیکستان و مدیران دانشگاه صنعت نفت