فعالیت‎های پژوهشی بر روی سازندهای پابده و جهرم کازرون انجام می‎شود