شرکت ملی نفت ایران و شل تفاهمنامه همکاری امضا کردند