بازدید دکتر سلیمانی، معاون محترم مدیریت اکتشاف از ناحیه «چشمه شور»