بازدید مهندس مهدی فکور مدیر اکتشاف، از پروژه گرانی‌سنجی – مغناطیس‌سنجی