بازدید مدیر محترم اکتشاف از پروژه‌های اکتشافی در حال فعالیت منطقه غرب ایران