موضوع :تامین خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی به شماره 01103