موضوع :تامین خدمات نگهداشت فضای سبز، گلها، گیاهان و درختان مجموعه انبارهای کوار، ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران به شماره 01112