موضوع :حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف به شماره 01114