مناقصه شماره 96113- در خصوص سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT