مناقصه شماره 96111-فراخوان شناسایی پیمانکار: خدمات اسید کاری , فرازآوری و دستگاه لوله مغزی سیار