مناقصه 96128: تهیه، طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر پشتیبانی شیراز