مناقصه 96116: خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی