مناقصه 96129: احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی منصوری غربی-1