مناقصه 96137: تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانهاو تاسیسات مدیریت اکتشاف