مناقصه 96138: احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی سپهر شرقی -1