مناقصه 97104: حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف