مناقصه 96145: ارزیابی کیفی مناقصه 96145 نوبت سوم (تامین منبع انرژی)