مناقصه 96143: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی، پشتیبان گیری سرمایش مرکز داده و زیر ساختی شبکه و امنیت