مناقصه 97109: گرانی سنجی و مغناطیس سنجی دشت آبادان