مناقصه شماره 97111: گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کپه داغ شرقی