مناقصه شماره 95121: خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت)